Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Quân đội
17:36 | 25/05/2007
Thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW, ngày 14-02-1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng; Hướng dẫn Số 07-HD/KTTW, ngày 19-3-1998 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ngày 21-3-1998, Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương đã ra Chỉ thị số 76-CT/ĐUQSTW, về tăng cường công tác kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội nhằm cụ thể hoá, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.
Sau khi có các chỉ thị nói trên, Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ quán triệt học tập cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ đã tổ chức quán triệt, học tập nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra cho 171.449 lượt đảng viên; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra cho 156.232 lượt cấp uỷ viên và cán bộ kiểm tra các cấp.
Sau quán triệt, học tập các cấp uỷ đều có nghị quyết chuyên đề, chương trình kế hoạch công tác kiểm tra; phân công cấp uỷ viên theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra; thực hiện chế độ định kỳ nghe UBKT báo cáo kết quả công tác kiểm tra của đảng bộ; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Đồng thời, Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương đã chỉ đạo các cấp uỷ các cấp đẩy mạnh kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, hướng vào khâu yếu và những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: công tác cán bộ; quản lý, phân phối vật tư, tài chính, thu chi ngân sách; quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kiểm tra được 100% tổ chức đảng; hàng năm các chi bộ kiểm tra ít nhất được 1/3 số đảng viên, trước hết là những đảng viên giữ cương vị chủ chốt, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ thấp, những tổ chức đảng không đạt trong sạch, vững mạnh, yếu kếm kéo dài, lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thấp...
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 76 của Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương, từ năm 1998 đến nay, các cấp uỷ trong Đảng bộ Quân đội đã kiểm tra được 37.854 lượt tổ chức đảng về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành quy chế làm việc và chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Trong đó kiểm tra 27.467 lượt tổ chức đảng về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; 13.145 lượt tổ chức đảng về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết; 5.863 lượt tổ chức đảng về lãnh đạo công tác hậu cần, tài chính, kinh tế; 3.400 tổ chức đảng về lãnh đạo công tác cán bộ. Về kiểm tra đảng viên , đã kiểm tra được 515.168 lượt đảng viên; trong đó kiểm tra 329.857 lượt đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, 158.098 lượt đảng viên về chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 110.028 lượt đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống. ( Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Quân sự Trung ương đã phối hợp với các cơ quan chức năng giúp Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương kiểm tra 35 tập thể đảng uỷ, ban thường vụ đảng uỷ, kết hợp với kiểm tra 126 cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì cấp trực thuộc và một số sư đoàn làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu). Kết quả kiểm tra, kết luận có 7.331 đảng viên và 362 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 1.621 đảng viên và 17 tổ chức đảng. Qua kiểm tra nhận thấy cấp uỷ, các tổ chức đảng các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng; cụ thể hoá trên từng lĩnh vực, đúng nguyên tắc, quan điểm, đường lối của Đảng. Thông qua kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm của cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, cấp mình và thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức, đảng viên, thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.
Kiểm tra việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, của Quân đội về quản lý, phân phối vật tư, tài chính, thu chi ngân sách, quản lý sử dụng đất quốc phòng, xây dựng cơ bản...Trên cơ sở các văn bản quy định, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, Đảng uỷ Quân sự Trung ương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, bổ sung ban hành một số văn bản (1 nghị quyết, 25 chỉ thị, 27 quyết định, 1 thông tư về công tác xây dựng, quản lý nhà đất) để tạo hành lang pháp lý trong công tác hướng dẫn, quản lý, điều hành các lĩnh vực tài chính, vật tư, đất đai...Đến nay, hệ thống các văn bản nói trên nhìn chung tương đối đồng bộ, triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong toàn quân.
Hơn 8 năm qua, cùng với kiểm tra theo Điều lệ Đảng quy định và các chương trình, kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã chỉ đạo các ngành, các cơ quan chức năng phối hợp tiến hành nhiều cuộc kiểm tra về quản lý, phân phối vật tư, tài chính, thu chi ngân sách, quản lý sử dụng đất quốc phòng theo nội dung Chỉ thị số 29 và Chỉ thị số 76; đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành 1.549 cuộc thanh, kiểm tra, kiểm toán về công tác tài chính. Qua kiểm tra đã giúp các đơn vị khắc phục thiếu sót, khuyết điểm nhất là việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ Quân sự Trung ương; đồng thời giúp cấp uỷ chỉ huy đơn vị đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác tài chính, phân phối, vật tư, quản lý sử dụng đất, xây dựng cơ bản; chấn chỉnh và xử lý kịp thời những tồn tại khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý các lĩnh vực công tác.
Năm 2006, thực hiện Chương trình kiểm tra số 07 của Ban Bí thư, các cấp uỷ đảng đã tiến hành tự kiểm tra về lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, trong mua sắm vật tư, trang thiết bị, tài sản. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Quân sự Trung ương đã phối hợp với Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và Đầu tư Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục Xây dựng và quản lý nhà đất (Tổng cục Hậu cần) chủ trì giúp Đảng uỷ Quân sự Trung ương tiến hành kiểm tra các đảng uỷ: Quân chủng Phòng không, Quân khu 9, Tổng cục Hậu cần về các nội dung trên. Qua kiểm tra thấy cấp uỷ các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng về quản lý, phân phối vật tư, tài chính, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
Thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Quân đội đã tạo được sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra và đảng viên đối với công tác kiểm tra của Đảng bộ, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, giải quyết những vấn đề tồn đọng trước đây. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã thực hiện tốt hơn chức năng lãnh đạo có kiểm tra; uỷ ban kiểm tra các cấp hoạt động tích cực, có nề nếp, phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra. Việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên được tiến hành thường xuyên về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, các lĩnh vực tái chính, phân phối vật tư, ngân sách, quản lý sử dụng đất quốc phòng; đã góp phần quan trọng trong hạn chế, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, củng cố, giữ gìn nguyên tắc tổ chức của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, rèn luyện bản lĩnh chính trị , phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên, phát huy tính tích cực trong đấu tranh chống tiêu cực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí...; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới, Đảng uỷ Quân sự Trung ương xác định mục tiêu, phương hướng là: Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện lãnh đạo đến đâu, kiểm tra, giám sát đến đó nhằm đảm bảo cho nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chính sách, quy chế, quy định của các cấp uỷ đảng được xác định đúng, chấp hành nghiêm và thực hiện có hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đối với tổ chức đảng, đảng viên; kết hợp giám sát trong Đảng với giám sát của các tổ chức quần chúng; phát hiện và kiểm tra kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên ngay từ khi khuyết điểm, vi phạm của một người sang nhiều người, của một tổ chức sang nhiều tổ chức...;kiên quyết, xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; tham gia tích cực, có hiệu quả vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm hiện nay.

Theo Tạp chí Kiểm tra, tháng 5-2007

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước áp dụng từ năm 2016
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Đức
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Vùng núi phía Bắc có rét đậm, Bắc Trung Bộ đề phòng tố lốc và gió giật
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Đức
· Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15
· Viện Khảo sát thiết kế, Binh đoàn 12 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống
· Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký thuốc và kê khai giá thuốc
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet