Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Thông tin về Đề cương văn hoá Việt Nam 1943
16:32 | 23/11/2006
(ĐCSVN)- Trần Thị Minh Trang, địa chỉ 11 Lê Hồng Phong, Nam Định ttmtrangsmg@yahoo.com.vn: Cháu muốn biết thông tin về Đề cương văn hoá Việt Nam 1943?
Trả lời:
Bản “Đề cương Văn hoá Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh khởi thảo năm 1943.
* Nội dung cơ bản: “Đề cương Văn hoá Việt Nam” thể hiện rõ tính khoa học khi xác định rõ ràng và công khai quan điểm, thái độ của Đảng ta với vấn đề văn hóa: Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động. Không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hóa nữa.. Có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả.v.v...
Đề cương xác định văn hóa là một mặt trận mà người cộng sản phải hoạt động và Đảng phải lãnh đạo mặt trận văn hóa, là sự quán triệt Chủ nghĩa Mác-Lênin trong hoạt động thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta. Đồng thời, “Đề cương Văn hoá Việt Nam” khẳng định: “Văn hóa mới Việt Nam là một thứ văn hóa có tính chất dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội dung” và ba nguyên tắc vận động của cuộc vận động văn hóa: Dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Dân tộc hóa là chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa , khiến cho văn hóa Việt Nam phát triển độc lập; Đại chúng hóa là chống mọi chủ trương hành động làm cho văn hóa phản lại đông đảo quần chúng hoặc xa đông đảo quần chúng; Khoa học hóa là chống lại những gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ.
Từ các luận điểm cơ bản mang tính tiền đề, “Đề cương Văn hoá Việt Nam” phân tích những nét lớn của bức tranh văn hóa Việt Nam, nguy cơ của văn hóa Việt Nam dưới ách phát xít Nhật - Pháp. “Đề cương Văn hoá Việt Nam” đã làm sáng tỏ tình hình văn hoá Việt Nam lúc bấy giờ. Trước tình hình văn hoá mang ba căn bệnh lớn là: phản dân tộc, phản khoa học, phản đại chúng. Nét chính của bức tranh là thực dân Pháp, phát xít Nhật đã tạo ra một nền văn hóa nô dịch, phục vụ cho sự xâm lược và cai trị của chúng, đồng thời khẳng định tương lai của nền văn hóa Việt Nam: “sẽ do cách mạng dân tộc giải phóng thắng lợi mà được cởi mở xiềng xích và sẽ đuổi kịp văn hóa tân dân chủ thế giới”. Lời tiên đoán ấy rõ ràng đã trở thành hiện thực.
* Giá trị to lớn:
“Đề cương Văn hoá Việt Nam” là một văn kiện đặt nền móng, mở đường cho việc xây dựng lý luận văn hóa cách mạng ở Việt Nam, là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ giới trí thức, văn nghệ sĩ nước nhà hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Để hiểu giá trị to lớn về các phương diện của “Đề cương Văn hoá Việt Nam”, không thể không nhìn lại bối cảnh lịch sử - xã hội của nước ta vào thời gian trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Năm 1940, phát xít Nhật vào xâm chiếm Đông Dương, thực dân Pháp đầu hàng phát xít Nhật. Nhân dân Việt Nam một cổ hai tròng, vừa chịu sự đô hộ của thực dân Pháp, vừa chịu sự cai trị của phát xít Nhật. Cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân đã ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng được nữa. Những năm bốn mươi của thế kỷ XX, lịch sử văn hóa Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện và tồn tại của nhiều quan niệm khác nhau, nhiều xu hướng khác nhau: bảo thủ, lập dị, chiết trung, bi quan, thần bí, duy tâm... Phát xít Nhật ra sức tuyên truyền cho chủ nghĩa Đại Đông Á, giới thiệu văn hóa Nhật như triển lãm, diễn thuyết, mở báo chí tuyên truyền, tổ chức ca kịch, chiếu bóng...., đồng thời đàn áp, truy bức các nhà văn hóa chống Nhật, chúng dùng mọi thủ đoạn để mua chuộc các nhà văn hóa nhằm đồng hóa văn hóa Việt Nam. Nguy cơ bản sắc văn hóa dân tộc bị mai một đã xuất hiện. Tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ giầu lòng yêu nước, có tinh thần dân tộc đang cần có sự vạch đường chỉ lối để được góp sức mình vào công cuộc giải phóng dân tộc.
Giá trị lý luận và thực tiễn, giá trị tư tưởng và văn hóa của “Đề cương Văn hoá Việt Nam” được thể hiện ở chỗ lần đầu tiên “Đề cương Văn hoá Việt Nam” trình bày quan niệm đúng đắn về văn hóa: “Phạm vi vấn đề văn hóa bao gồm cả tư tưởng, học thuật và nghệ thuật”. Vào những năm 40 của thế kỷ XX, trình bày, đưa ra một quan niệm về văn hóa như vậy là sự vượt lên trước tư duy của thời đại ở Việt Nam. Bởi lẽ, khoa học nghiên cứu văn hóa xuất hiện tương đối muộn ở nước ta. Năm 1938, trong cuốn Việt Nam văn hóa sử cương của nhà sử học Đào Duy Anh mới xuất hiện lần đầu tiên một quan niệm về văn hóa: “Hai tiếng văn hóa chẳng qua là chỉ chung tất cả các phương diện sinh hoạt của loài người cho nên ta có thể nói rằng: văn hóa tức là sinh hoạt”. Bởi vậy, quan niệm về văn hóa của “Đề cương Văn hoá Việt Nam”là một quan niệm vừa mới mẻ, vừa khoa học, phản ánh nhận thức đúng đắn chức năng của văn hóa của những người Mác xít.
Sáu mươi năm trôi qua, Đảng ta đã có nhiều văn kiện quý báu khác nữa, đã phát triển hoàn thiện đường lối văn hóa, nhưng “Đề cương Văn hoá Việt Nam” vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, tư tưởng và văn hóa của một văn kiện mang tầm vóc cương lĩnh của Đảng.
Chào thân ái!

BBT

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet